NNJR Banner   Hi Res2

NNJR Regional Map

From Address: To:
Powered by Phoca Maps

Parsahat ha-Shavua

Torah reading of the week from Hebcal.com (Diaspora)

Upcoming Events

Sat, Sep 23
Shabbat Shuva
Sun, Sep 24
Tzom Gedaliah
Fri, Sep 29
Erev Yom Kippur
Sat, Sep 30
Yom Kippur
Wed, Oct 4
Erev Sukkot
Thu, Oct 5
Sukkot I
Fri, Oct 6
Sukkot II
Sat, Oct 7
Sukkot III (CH''M)
Sun, Oct 8
Sukkot IV (CH''M)
Mon, Oct 9
Sukkot V (CH''M)
Go to top